قاب اشکی برنزی براق و آنتن ماهواره دو منظوره آذین ۳۸۹۸-۵۲۲۷