قاب پارت برنزی براق و پریز ارتدار اضطراری با مغزی سرامیک (UPS) آذین ۵۷۹۸-۴۰۲۴٫۱