قاب آرا سفید و پریز آنتن ماهواره دو منظوره آذین 3444-5227