قاب آرا سفید و پریز ارتدار با قفل کودک آذین 3444-5113