قاب آرا سفید و پریز ارتدار دربدار با قفل کودک آذین 3444-4108