قاب آرا و پریز بدون ارت با مغزی سرامیک آذین 3446-4023