قاب آرا و پریز بدون ارت با مغزی سرامیک آذین ۵۷۸۰-۴۰۲۳