قاب آسمان برنزی براق و ملودی – دینگ دانگ آذین ۵۳۳۴-۴۰۰۹