قاب آسمان برنزی براق و پریز ارتدار با قفل کودک آذین ۵۳۳۴-۵۱۱۳