قاب آسمان برنزی براق و پریز ارتدار با مغزی سرامیک آذین ۵۳۳۴-۴۰۲۴