قاب آسمان برنزی براق و پریز تلفن دو سوکت آذین ۵۳۳۴-۴۰۲۷