قاب آسمان برنزی براق و پریز تلفن دو منظوره آذین ۵۳۳۴-۴۰۲۸