قاب آرا بژ و پریز ارتدار با مغزی سرامیک آذین 3446-4024