قاب آسمان نقره آبی و پریز ارتدار با قفل کودک آذین 5314-5113