قاب آذین کرم و پریز ارتدار اضطراری با مغزی سرامیک (UPS) آذین ۵۰۲۹-۴۰۲۴٫۱