قاب آذین اخرایی و پریز ارتدار اضطراری با مغزی سرامیک (UPS) آذین ۵۰۰۱-۴۰۲۴٫۱