قاب پارت طلایی و پریز ارتدار اضطراری با مغزی سرامیک (UPS) آذین 5055-4024.1