قاب شهاب طلایی مشکی و پریز ارتدار اضطراری با مغزی سرامیک (UPS) آذین 5092-4024.1