قاب شهاب طلایی مشکی و پریز ارتدار با مغزی سرامیک آذین 5092-4024