قاب شهاب برنزی براق و ملودی – دینگ دانگ آذین ۵۸۱۸-۴۰۰۹