قاب شهاب برنزی براق و پریز آنتن ماهواره دو منظوره آذین ۵۸۱۸-۵۲۲۷