قاب شهاب برنزی براق و پریز ارتدار با قفل کودک آذین ۵۸۱۸-۵۱۱۳