قاب شهاب برنزی براق و پریز ارتدار با مغزی سرامیک آذین ۵۸۱۸-۴۰۲۴