قاب شهاب برنزی براق و پریز ارتدار با مغزی پلی کربنات آذین ۵۸۱۸-۴۰۲۲