قاب شهاب برنزی براق و پریز ارتدار دربدار با قفل کودک آذین ۵۸۱۸-۴۱۰۸