قاب شهاب برنزی براق و پریز تلفن دو سوکت آذین ۵۸۱۸-۴۰۲۷