قاب شهاب برنزی براق و پریز تلفن دو منظوره آذین ۵۸۱۸-۴۰۲۸