پریز ارتدار اضطراری روکار شهاب با مغزی سرامیک (UPS) 4051.1