قاب شهاب برنزی براق و پریز بدون ارت با مغزی سرامیک آذین ۵۸۱۸-۴۰۲۳