قاب پارت برنزی براق و پریز ارتدار با قفل کودک آذین ۵۷۹۸-۵۱۱۳