قاب پارت برنزی براق و پریز ارتدار با مغزی سرامیک آذین ۵۷۹۸-۴۰۲۴