قاب پارت برنزی براق و پریز تلفن دو منظوره آذین ۵۷۹۸-۴۰۲۸