قاب آذین کرم و پریز بدون ارت با قفل کودک آذین 5029-5104