قاب شهاب برنزی براق و ملودی — دینگ دانگ آذین ۵۸۱۸-۴۰۰۹